ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 531 หมู่ที่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้งขึ้น โดยการสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นด้วยเงินงบประมาณบูรณะท้องถิ่น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เดิมมีอาคารไม้ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน โดยได้แยกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน มีครูทั้งหมด ๔ คน มีนายประเทือง ถนัดค้า ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเดิมนั้นสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้โอนไปสังกัดองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้เข้าร่วมโครงการผู้นำการใช้หลักสูตรและผ่านการประเมินใน พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕
 
 
                                             ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
                  ๑. นายประเทือง  ถนัดค้า                            ครูใหญ่
                  ๒. นายชัยยุทธ   นันทเสนา                         ครูใหญ่
                  ๓. นายอ่วม        ศรีนาม                             ครูใหญ่
                  ๔. นายประยูร     ภูวชินพงศ์                        ครูใหญ่
                  ๕. นายวิเชียร      เกลาเกลี้ยง                      ผู้อำนวยการ
                  ๖. นายไพศาล     กัญญาคำ                        ผู้อำนวยการ
                  ๗. นายสุทัศน์      อนุพันธ์                           ผู้อำนวยการ 
                  ๘. นายอานนท์  นามเพ็ง                             ผู้อำนวยการ ปัจจุบัน