ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (vision)  โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นใช้สื่อเทคโนโลยีและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา