ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรุ้สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกคุณความเป็นไทย
๒. พัฒนากลไกการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๓. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พร้อมสมบูรณ์และนำมาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. นำระบบภาคีเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ให้อ่านออก เขียนได้ ๑๐๐ %
๗. บริหารจัดการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๘. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนการมีงานทำและส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา (osop)
 
 
 
เป้าประสงค์ (Goal)
 
       ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ รักการทำงาน คิดอย่างเป็นระบบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการมีงานทำ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน