ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปัจจุบันมีนักเรียน  ๗๒๑  คน   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด  ๔๓  คน