ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การทำขนมช่อม่วง
การทำขนมช่อม่วง
อาหารว่างไทยโบราณ  ช่อม่วง  ห่วงดวงใจ  เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
การจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ  และเทคโนโลยี ที่เน้นกระบวนการ
แนวความคิด
จัดนิทรรศการโชว์ผลงาน
ความเป็นมาของขนมช่อม่วง
อุปกรณ์
ส่วนผสมของใส้เค็ม
ส่วนผสมของใส้ธัญทิพย์
วิธีการทำขนมช่อม่วง
เคล็ดลับความอร่อย
การคิดราคาต้นทุน/ราคาจำหน่าย
คุณค่าทางโภชนาการ
หมั่นฝึกฝนพัฒนาฝีมือ
พัฒนารูปแบบและรสชาติ
หลากหลายสีสันความอร่อย