ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สวนสมุนไพร
สวนสมุนไพร
นักเรียนปลูกสมุนไพรที่ได้จากผู้ปกครอง/ชุมชน