ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารราชการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.73 KB 48248
แบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ
แบบฟอร์มยินยอมการสับเปลี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48550
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 48467
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 48409
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 49224
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 48594
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 48435
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 48299
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 48177
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 48502
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48169
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48572
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 48492
Font thai saraban ZIP Archive ขนาดไฟล์ 174.41 KB 48451
รายงานประจำปี
>รายงานประจำปี 2559 48356
อื่นๆ
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48157
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 48242
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48296
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สุขศึกษฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 48585
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 48305
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 48213
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 48312
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 48157
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 48192
แฟ้มสะสมงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 48354