ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 415
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 332
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 706
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สุขศึกษฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 273
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 362
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 345
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 332
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 462
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 554
แฟ้มสะสมงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 281
เอกสารราชการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.73 KB 199
แบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ
แบบฟอร์มยินยอมการสับเปลี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 539
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 230
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 2646
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 17808
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 2903
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 435
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 174
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 182
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 214
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 153
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 180
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 180
Font thai saraban ZIP Archive ขนาดไฟล์ 174.41 KB 181
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559 59