ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 435
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 344
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 718
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สุขศึกษฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 300
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 375
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 399
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 346
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 702
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 568
แฟ้มสะสมงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 298
เอกสารราชการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.73 KB 3397
แบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ
แบบฟอร์มยินยอมการสับเปลี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 599
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 243
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 2665
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 18056
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 2968
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 480
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 188
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 193
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 228
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 166
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 193
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 195
Font thai saraban ZIP Archive ขนาดไฟล์ 174.41 KB 195
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559 71