ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 426
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 334
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 708
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สุขศึกษฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 275
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 364
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 351
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 334
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 467
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 558
แฟ้มสะสมงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 285
เอกสารราชการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.73 KB 905
แบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ
แบบฟอร์มยินยอมการสับเปลี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 574
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 232
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 2651
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 17864
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 2918
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 437
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 178
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 184
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 216
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 156
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 183
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 182
Font thai saraban ZIP Archive ขนาดไฟล์ 174.41 KB 183
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559 61