ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอานนท์ นามเพ็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางติตาพร จันทะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสุจินดา ศิรินันติกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายภาคภูมิ จันทะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายประยูร สองสี
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและวัสดุ