ปฐมวัย

นางณัฏฐนันท์ สิงคะกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางรจิตร ยางเพชร
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ วิชัย

นางวัชราภรณ์ กลางคาร
ครู คศ.1

นางสาวพิรดา บุญมี
ครู คศ.1

นางสาวนัตยา มณีกัญญ์
ครู คศ.1

นางจันทร์จิรา สุโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ จำปาหล้า
ครูอัตราจ้าง

นางสาวไอลดา แถวพินิจ
ครู คศ.1

นางสาวสรวลัย แสงเขียว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประกายทิพย์ สอนสระคู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญธิดา คลาดโรค
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญาวีร์ ภูมิเดช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา โพธิ์น้ำเที่ยง
ครูอัตราจ้าง

นายปฐมพงศ์ แก้วปิ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสาวิตรี โพธิ์น้ำเที่ยง
ครูอัตราจ้าง

นางภัทรธารา มโนเชาว์ธีรโชติ
ครูอัตราจ้าง