ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรจิตร ยางเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนีย์ จันทรศรี
ครู คศ.3

นางสุปัน มืดทัพไทย
ครู คศ.3

นางสุรัชนา อิสรากุล
ครู คศ.3

นางสาวพิชญธิดา คลาดโรค
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวประกายทิพย์ สอนสระคู
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวจิราภรณ์ จำปาหล้า
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวบุษบา หาญกล้า
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศศิธร พวงศรี
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสรวลัย แสงเขียว
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกัญญาวีร์ ภูมิเดช
ครูพี่เลี้ยง