ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางถนอม ขันโมลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรจิต ยางเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นาสำเนียง ศรีสนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางธนาภรณ์ ธนสีลังกูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริรัตน์ ลำมะนา
ครู คศ.1

นางสาวมธุภาณี อิมบุตร
ครูผู้ช่วย