ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางถนอม ขันโมลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางติตาพร จันทะวงษ์
ครู คศ.3

นางรจิตร ยางเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นาสำเนียง ศรีสนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางธนาภรณ์ ธนสีลังกูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริรัตน์ ลำมะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมธุภาณี อิมบุตร
ครูผู้ช่วย