กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจันทนา สองสี
ครู คศ.3

นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู คศ.3

นางธนาภรณ์ ธนสีลังกูร
ครู คศ.3

นางธนภรณ์ สินธุพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวบุษกร พุทธศรี
ครู คศ.1

นางสาวชลิตา สุทธิธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุวงศ์
ครูอัตราจ้าง