กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธนภรณ์ สินธุพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายวทัญญู ทรงงาม
ครู คศ.3

นางธิดารัตน์ คลังจินดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวบุษกร พุทธศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเอรินย์ แสงบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายเดชเดชา สร่างโศก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชลิตา สุทธิธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฐชุตา เกตุวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2