กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปรียา สุมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจตุพร นครชัย
ครู คศ.3

นางนวลสิริ ชาญอุไร
ครู คศ.3

นายเชิดตระกูล วันภูงา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายณัฐวัฒน์ ณัฐธนพลลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวฑิฆัมพร พรมมา
ครู คศ.1

นายเชาวลิต ชลเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางปรียาภัทร ศรีไกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรัชนีกร เศษโถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมณฑิรา ขุมหรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศศิธร พวงศรี
พนักงานราชการ

นางสาวปัทมา ทุมพร
ครู คศ.1

นางสาวสิรินพร นามโย
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา เชิงหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2