ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุปรียา สุมาศ
ครู คศ.3

นางวรัญญาภรณ์ ชนะดี
ครู คศ.3

นายภาคภูมิ จันทะวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู คศ.3

นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู คศ.3

นายวุฒิชัย ไชยสุข
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีกร เศษโถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑิรา ขุมหรัญ
ครูผู้ช่วย