กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปรียา สุมาศ
ครู คศ.3

นางวรัญญาภรณ์ ชนะดี
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู คศ.3

นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีกร เศษโถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑิรา ขุมหรัญ
ครูผู้ช่วย