นักบริการ/นักการภารโรง

นายจุลวิทย์ กลางคาร
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอุมาพร เตชปัญญาสิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางธฤนตา พรหมลิขิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบุญสี
ผู้ช่วยนักการ

นายอุ่น สร้อยกลางเมือง
นักการภารโรง

นางพรพัน จันทร์เพชร
แม่บ้าน