นักบริการ/นักการภารโรง

นายจุลวิทย์ กลางคาร
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอุมาพร เตชปัญญาสิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางธฤนตา พรหมลิขิต
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเรวัตน์ สินเทา
พนักงานขับรถ

นายวิโรจน์ เขตเจริญ
นักการภารโรง (รร.บ้านน้ำคำน้อยฯ)

นางพรพัน จันทร์เพชร
แม่บ้าน