กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพงษ์ทอง ศรีน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุรัชนา อิสรากุล
ครู คศ.3

นางสาวทัศวรรณ คำผุย
ครู คศ.1

นางสาวอภิสรา หาราษี

นางสาวเอมอร จันทะคาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4