ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุจินดา ศิรินันติกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณภา เภาสระคู
ครู คศ.3

นางเพลินพิศ สายยุทธ์
ครู คศ.3

นางสุนีย์ จันทรศรี
ครู คศ.3