กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุจินดา ศิรินันติกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวรรณภา เภาสระคู
ครู คศ.3

นางเพลินพิศ สายยุทธ์
ครู คศ.3

นางสุนีย์ จันทรศรี
ครู คศ.3