ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกำพล พลเยี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชินพันธ์ บุตรรักษา
ครู คศ.3

นางสุปัน มืดทัพไท
ครู คศ.3

นางรจิต ยางเพชร
ครู คศ.3

นายนรา แก้วหล่อ
พนักงานราชการ