ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภาคภูมิ จันทะวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางติตาพร จันทะวงษ์
ครู คศ.3

นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู คศ.3

นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู คศ.3

นายวุฒิชัย ไชยสุข
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรแก้ว สามิบัติ
ครูอัตราจ้าง