กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไพโรจน์ เพ็งพารา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชุติวัต มืดทัพไทย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรปภา ศรียาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5