กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชุติวัต มืดทัพไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายไพโรจน์ เพ็งพารา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรปภา ศรียาฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5