กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู คศ.3

นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรแก้ว สามิบัติ
ครูอัตราจ้าง