ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนันนภัส บุตรรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชินพันธ์ บุตรรักษา
ครู คศ.3

นางเพลินพิศ สายยุทธ
ครู คศ.3

นายกำพล พลเยี่ยม
ครู คศ.3

นายนรา แก้วหล่อ
พนักงานราชการ

นางสาวฉัตรแก้ว สามิบัติ
ครูอัตราจ้าง